مصاحبه با مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جناب آقای حسین زاده