غرفه سازی نمایشگاه فناوریهای نو و پیشرفته ایران ؛تبریز