غرفه سازی در چهارمین نمایشگاه توانمندیهای تعاونی و بازرگانی