نمایشگاه-تجهیزات-و-تأسیسات-بیمارستانی-؛تهران-دی-97