غرفه سازی در چهاردهمین نمایشگاه برق ، تجهیزات و صنایع وابسته