غرفه سازی در هفدهمین نمایشگاه صنعت دام ، طیور ، دامپزشکی و آبزیان