غرفه سازی در هفدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور ، شیلات و آبزیان و صنایع وابسته