غرفه سازی در هجدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور ، شیلات و آبزیان استان گلستان