غرفه سازی در هجدهمین نمایشگاه تبلیغات بازاریابی و رسانه ، چاپ ، بسته بندی و صنایع وابسته