غرفه سازی در نخستین نمایشگاه هنر صنعت مد و لباس در اصفهان