غرفه سازی در نخستین نمایشگاه شیلات ، آبزیان ، ماهی های تزیینی و صنایع وابسته در شیراز