غرفه سازی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی بازاریابی و تبلیغات و صنایع وابسته