غرفه سازی در سومین نمایشگاه مکانیزاسیون ماشین آلات و ادوات کشاورزی