غرفه سازی در سومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران