غرفه سازی در دومین نمایشگاه بین المللی خرما تولید ،فرآوری و صنایع وابسته