غرفه سازی در اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و توانمندیهای صادراتی