غرفه سازی در اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید