غرفه سازی در اولین نمایشگاه رباتیک ، اتوماسیون و هوش مصنوعی ایران