غرفه سازی در اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران