غرفه سازی در اولین نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار